ONDERWIJSVISIE


De missie van onze school

De basisschool-periode is in vele opzichten belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Daarom is het goed om te weten waar de Jacobaschool voor staat:

‘Zijn wie je bent en uitgedaagd worden te leren, vragen, dromen, durven, doen.’


De visie van onze school

Voor het team van de Jacobaschool staat goed onderwijs voor ieder kind centraal. Een kind begeleiden op zijn weg naar een zelfstandige, zelfbewuste en verantwoordelijke medemens is onze uitdaging.

Onze visie berust op de volgende waarden:

Veiligheid
Wij vinden dat ieder kind een veilige plek nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Alleen binnen een emotioneel  en fysiek  veilige plek kan een kind zich in alle rust ontplooien. Binnen ons onderwijs is veel aandacht voor o.a. regels en afspraken met betrekking tot gewenst gedrag, pestprotocol, ‘doe-iets-voor een ander -dag’, maandregels.

Ruimte
Omdat wij vinden dat ieder kind uniek is geven wij het kind de ruimte om zichzelf te kunnen ontwikkelen en respecteren we  zijn eigenheid. Binnen ons onderwijs wordt dat mogelijk gemaakt  door  o.a. adaptief onderwijs, toepassing van verschillende leerstrategieën, mogelijkheid tot eigen leerlijnen. Sinds schooljaar 2012-2013 is aandacht voor talentontwikkeling een van onze actiepunten.

Uitdaging
Om zich te kunnen ontwikkelen vinden wij het belangrijk dat het kind uitgedaagd wordt. Uitdaging maakt een kind nieuwsgierig. Nieuwsgierig zijn is een belangrijke prikkel voor vragen en leren. Uitdagend onderwijs, thematafels, toepassing van ideeën over meervoudige intelligentie,  projectweken  dragen bij aan het uitdagend maken van ons onderwijs.

Inspiratie
We vinden het belangrijk dat het schoolklimaat inspirerend is voor kinderen, ouders en leerkrachten. In een  inspirerende omgeving kun je geven en ontvangen en kun je een leven lang leren. Lessen van externen, buitenschoolse activiteiten en projectweken kunnen inspirerend werken voor  kinderen en ouders, externe activiteiten zijn structureel binnen ons onderwijs opgenomen.
Binnen ons personeelsbeleid is veel aandacht voor verdere professionalisering, o.a. door middel van nascholing, collegiale consultatie, een gesprekscyclus, overleg met externen.

Betrokkenheid
Niet alleen het kind, maar ook de ouder moet zich op de Jaco­baschool thuis voelen. Een goed functionerende school kan niet zonder een grote actieve inbreng van ouders en dus vinden wij ouderparticipatie  en educatief partnerschap essentieel. De ouders zijn educatieve partners, samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

Op onze school helpen ouders ook bij het ondersteunen van verschillende onderwijsactiviteiten. Bijvoorbeeld ondersteuning op sportdagen, schoolreisjes, feesten of bij het vervoer van kinderen naar een museum e.d.
Wij proberen een laag­drempelige school te zijn, waar ouders niet aarzelen om te reageren als hen iets dwars zit en waar op basis van gelijkwaardigheid discussie kan plaatsvinden tussen ouders en leerkrachten.
Ouders worden actief betrokken bij de voortgang van het ontwikkelingsproces van hun kind. De M.R. (zie paragraaf II.3  van dit hoofdstuk) waaronder een vertegenwoordiging van ouders, adviseert en denkt mee over ons onderwijskundig beleid. In samenwerking met de werkgroep ‘Educatief partnerschap ‘. Het uitgangspunt is steeds  om de met ouders gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind nog duidelijker vorm te geven.

Onbevangenheid en maatschappelijke betrokkenheid
Zorg voor elkaar, zorg voor de omgeving en respectvol met elkaar omgaan zien we als een belangrijke opdracht. Om een open blik op de wereld te ontwikkelen, wordt ieder kind geleerd verder te kijken dan ‘de Jacobaneus lang is’.
Een projectweek waarin expliciet aandacht is voor ontmoeting met andere culturen. De doe-iets-voor-een- ander- dag, de week van het Goede doel, enz. bevorderen de saamhorigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel.
We leren de kinderen een  maatschappelijk betrokken houding te ontwikkelen. O.a. door de leerlingenraad, cultuureducatie en  geschiedenislessen  bevorderen  de kennis over de maatschappij.

Identiteit
De Jacobaschool is een katholieke school en vanuit deze overtuiging vinden we het leven zinvol, doet ieder mens er toe en vinden we het de moeite waard om je in te zetten voor een betere wereld. In iedere groep wordt catechese gegeven. Kerst- en Paasvieringen worden met alle leerlingen gehouden. Tijdens vieringen  aan het begin  en het eind  van het schooljaar wordt  stil gestaan bij belangrijke momenten in het schooljaar.
De school behoort tot de scholen voor bijzonder onderwijs. Dit komt tot uiting in de catecheseprojecten die op school gegeven worden. In deze projecten staan de ervaringen en de belevingswereld van kinderen centraal, zoals geboorte, lijden, dood, nieuw leven, met in het verlengde daarvan waarden als liefde, vertrouwen en respect voor elkaar en voor al wat leeft.
Wij vinden dat onze katholiciteit ook tot uiting komt in de wijze van omgang met elkaar. Zo willen wij een sfeer creëren die betrekking heeft op het ‘samen zijn’.
Verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor jezelf, betrokkenheid en saamhorigheid zijn waarden die we ook in ons onderwijs zichtbaar hopen te maken. Niet alleen binnen de catecheselessen, maar ook binnen de organisatie van ons onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn: kinderen uit de bovenbouw die oppassen in kleutergroepen, tutorleren en leesvriendjes.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Wij streven ernaar de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind te bevorderen. Een zelfstandig kind heeft meer zelfvertrouwen en is beter voorbereid om zich in de maatschappij staande te houden. De Jacobaschool probeert de kinderen in hun groei naar zelfstandigheid te be­geleiden.