MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


De MR wordt gevormd door ouders en personeelsleden en wordt betrokken bij het beleid van de school. Het doel is samen te zorgen voor een optimale omgeving waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De directeur moet de MR informeren over bijvoorbeeld de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes en kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Op een aantal terreinen heeft de MR een adviestaak, maar soms ook een instemmingstaak. Met name waar het gaat om zaken die direct gevolgen hebben voor de kinderen, is instemming nodig van de oudergeleding van de MR. Bijvoorbeeld over schooltijden of de TSO (tussenschoolse opvang).

In het kort: de essentie van de MR is het meedenken over beleid, het volgen van de uitvoering daarvan en het eventueel prikkelen tot ontwikkeling of aanpassing van het beleid.

De MR vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen van de MR worden op school gehouden en zijn in principe openbaar. Belangstellenden melden zich vooraf aan bij de voorzitter. De MR kan bepalen dat bepaalde onderwerpen besloten van aard zijn en dat er bij de behandeling van deze onderwerpen geen toehoorder aanwezig kan zijn. Hierbij valt te denken aan besprekingen over de formatie of zaken die individuele personen betreffen. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen via ons emailadres worden opgevraagd.

Voor vragen, opmerkingen of als u een vergadering wilt bijwonen mailt u naar:  mr.jacoba@jl.nu 

Vergaderdata 2020-2021

Dinsdag 20 oktober 2020
Dinsdag 12 januari 2021
Dinsdag 2 maart 2021
Dinsdag 11 mei 2021
Dinsdag 15 juni 2021

De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur in de koffiekamer van de Jacobaschool.