MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


De MR van de Jacobaschool wordt gevormd door drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Het doel is samen te zorgen voor een optimale omgeving waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen. 

De MR is een wettelijke ingestelde raad, hierin kunnen de ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De directeur moet de MR informeren over bijvoorbeeld de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes en kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Op een aantal terreinen heeft de MR een adviestaak, maar soms ook een instemmingstaak. Met name waar het gaat om zaken die direct gevolgen hebben voor de kinderen, is instemming nodig van de oudergeleding van de MR. Bijvoorbeeld over schooltijden of de TSO (tussenschoolse opvang).  

De essentie van de MR is het meedenken over beleid, het volgen van de uitvoering daarvan en het eventueel prikkelen tot ontwikkeling of aanpassing van het beleid.

De MR vergadert vijf keer per jaar. Vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden kunnen zich vooraf melden bij ons. Ook de notulen zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd via mail.
Wij nodigen ouders van harte uit om actief met ons mee te denken. Voor vragen, tips, opmerkingen of als u een vergadering wilt bijwonen mailt u naar: mr.jacoba@jl.nu.
Onderwerpen moeten algemeen van aard zijn en een collectief belang hebben. Individuele zaken kunnen worden besproken met de desbetreffende docent of Marloes Speelman.
 

Vergaderdata 2023-2024

Maandag 9 oktober 2023
Donderdag 11 januari 2024

Dinsdag 2 april 2024
Dinsdag 18 juni 2024 


MR vertegenwoordigers:

Wouter Houben, Loutje Vermeulen en Marleen Smit (oudergeleding)
Lucienne Uytendaal, Jorien Spoelstra en Jorn van den Eijkhof (teamgeleding)


De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur in de vergaderruimte van de Jacobaschool.