MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


De MR van de Jacobaschool wordt gevormd door drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Het doel is samen te zorgen voor een optimale omgeving waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs krijgen. 

De MR is een wettelijke ingestelde raad, hierin kunnen de ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. De directeur moet de MR informeren over bijvoorbeeld de verdeling van geld, vakanties en vrije dagen, lesmethodes en kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Op een aantal terreinen heeft de MR een adviestaak, maar soms ook een instemmingstaak. Met name waar het gaat om zaken die direct gevolgen hebben voor de kinderen, is instemming nodig van de oudergeleding van de MR. Bijvoorbeeld over schooltijden of de TSO (tussenschoolse opvang).  

De essentie van de MR is het meedenken over beleid, het volgen van de uitvoering daarvan en het eventueel prikkelen tot ontwikkeling of aanpassing van het beleid.

De MR vergadert zes keer per jaar. Vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden kunnen zich vooraf melden bij ons. Ook de notulen zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd via mail.
Wij nodigen ouders van harte uit om actief met ons mee te denken. Voor vragen, tips, opmerkingen of als u een vergadering wilt bijwonen mailt u naar: mr.jacoba@jl.nu.
Onderwerpen moeten algemeen van aard zijn en een collectief belang hebben. Individuele zaken kunnen worden besproken met de desbetreffende docent of Wietse Algera.
 

Vergaderdata 2021-2022

Dinsdag 26 oktober 2021
Donderdag 22  januari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Maandag 27 juni 2022

De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur in de vergaderruimte van de Jacobaschool.