ONDERWIJSVISIE


Pijlers en watermerk van de Jacobaschool: waar de Jacobaschool voor staat
 
De drie pijlers: balans, betrokkenheid en beweging
De Jacobaschool is een basisschool waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De Jacobaschool onderscheidt zich op een aantal punten. Onze belangrijkste pijlers zijn:
 
Balans
De Jacobaschool weet de juiste balans te vinden tussen aandacht voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Hierdoor kunnen wij ieder kind op niveau uitdagen en onderwijs aanbieden dat het beste past. We gebruiken verschillende methodes om zowel de cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen en hen waar nodig te begeleiden.
 
Ook in de samenstelling van het team en het uiteenlopende ochtend- en middagprogramma streven we altijd naar de juiste balans. In de ochtend staan de basisvakken (rekenen, taal, lezen, schrijven) centraal die op drie niveaus worden aangeboden. ‘s Middags zijn de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) thematisch geïntegreerd.
 
Betrokkenheid
Het “Jacobagevoel” is een uniek kenmerk van onze school. Het valt te omschrijven als saamhorigheid waarbij iedereen zichzelf mag zijn. Ouders, kinderen en school werken optimaal samen en zijn met elkaar in gesprek over leren en ontwikkelen.
De saamhorigheid is ook terug te vinden in de hoge mate van ouderbetrokkenheid en de vele gezamenlijke activiteiten zoals het Jacobatheater, de fietstocht en de verschillende vieringen. Kinderen en ouders vinden dat prettig en de school vaart er wel bij.
 
Beweging
De Jacobaschool is constant in beweging en streeft voortdurend naar verbetering. Dit uit zich in de leermiddelen en lesmethoden die we gebruiken, in een gemotiveerd en vakbekwaam team en in aandacht voor continue kwaliteitsverbetering in de vorm van jaarlijkse speerpunten.
We werken met vakdocenten voor drama en muziek, geven Engels in de groepen 1 t/m 8 en zijn up to date op het gebied van ICT en mediawijsheid.
 
 Het watermerk
In ons streven naar continue kwaliteitsverbetering heeft de Jacobaschool een watermerk geformuleerd. We werken altijd vanuit onze bedoeling en vragen ons voortdurend af of wat wij doen bijdraagt aan deze bedoeling:
 
Onze bedoeling
Door het beste uit elk kind te halen begeleiden wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandige, sociale, zelfbewuste en verantwoordelijke medemensen. Wij hanteren hierbij de volgende leidende principes:
 
Leidende principes

  • Wij werken volgens de uitgangspunten van de Kanjermethode.
De Kanjermethode bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer op school goed te houden of te verbeteren. De belangrijkste kernwoorden van de Kanjermethode zijn: veiligheid, vertrouwen, wederzijds respect, sociale redzaamheid en ouderbetrokkenheid. Ouders en leerkrachten laten het goede voorbeeld zien en stimuleren kinderen om dit gedrag over te nemen.
 
  • Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften en bij de unieke kwaliteiten en mogelijkheden van de kinderen.
De Jacobaschool weet de juiste balans te vinden tussen aandacht voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Ouders en kinderen worden actief bij dit proces betrokken. Hierdoor kunnen wij ieder kind op zijn of haar eigen niveau uitdagen en onderwijs aanbieden dat het beste past.
 
  • Wij stimuleren eigenaarschap bij kinderen en teamleden.
Wij willen graag dat kinderen actief betrokken worden bij hun eigen leerproces. Vaardigheden zoals het stellen van eigen doelen en zelfevaluatie verhogen het gevoel van eigenaarschap bij leerlingen en leiden tot betere resultaten. Ook het eigenaarschap van teamleden wordt gestimuleerd. Leerkrachten die zich eigenaar voelen van wat er op hun school gebeurt voelen zich meer betrokken, nemen sneller hun verantwoordelijkheid en zijn trotser op hun vak en hun leerlingen.
 
  • Wij experimenteren en mogen, vanuit en in vertrouwen, stralend falen.
Om te vernieuwen is het goed om vanuit vertrouwen nieuwe onderwijsontwikkelingen uit te proberen. Het kan voorkomen dat experimenten mislukken. Wij zien fouten als momenten om iets van te leren voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling of voor het vinden van nieuwe wegen voor de toekomst. Vanzelfsprekend dagen wij ook kinderen uit om te experimenteren en fouten te gebruiken als momenten om te “leren leren”.
 
  • Wij maken gebruik van elkaars expertise en vaardigheden en leren zo van en met elkaar.
Vanuit onze bedoeling het beste uit ieder kind te halen, maken we zoveel mogelijk gebruik van elkaars talenten. Wij willen een professionele leergemeenschap zijn met de focus op het zo goed mogelijk laten leren van kinderen.
 
  • Wij maken weloverwogen keuzes en zorgen voor een juiste balans tussen nieuwe ontwikkelingen en “oud en vertrouwd”.
Wij zijn trots op wat werkt en volgen onderwijsontwikkelingen kritisch, maar met belangstelling. Met onderwijsontwikkelingen die bij ons passen gaan we serieus aan de slag.
 
  • Wij betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren).


Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers, school en kinderen is van essentieel belang voor een goede ontwikkeling van kinderen. In contacten met ouders staat altijd onze bedoeling centraal.