AANMELDEN


Aanmelding nieuwe leerling
Een kind kan zodra het geboren is telefonisch worden aangemeld op de Jacobaschool. Per schooljaar worden 28 à 30 leerlingen ingeschreven. Dit aantal is afhankelijk van de ontwikkeling van de 4 tot 6 jarigen. Broertjes en zusjes van zittende kinderen hebben hierbij voorrang. In mei voorafgaande aan het jaar dat het kind vier wordt neemt de school contact op om de inschrijving definitief te maken. De groep van nieuwe kleuters wordt dan samengesteld.

Aanname beleid
Bij het plaatsen van de leerlingen houden we rekening met een evenwichtige verdeling tussen het aantal jongens en meisjes in een groep. Het plaatsen van jongere broertjes en zusjes bij een eigen broertje of zusje, kan gebeuren vanaf de maand mei.
Bij tussentijdse instroom streven wij ernaar broer(tje)s en zus(jes)sen voorrang te geven.
Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen streven we naar een groepsgrootte van 30 kinderen. Tussentijdse instroom van leerlingen waardoor de groepsgrootte de afgesproken 30 leerlingen overschrijdt wordt alleen bij hoge urgentie en met instemming van het team en de M.R. bij wijze van uitzondering toegelaten.
De lokaalruimte van de school is beperkt, meer dan de huidige 3 kleutergroepen en de groepen 3 t/m 8 kunnen wij niet herbergen.
Bij te veel aanmeldingen wordt het kind op een wachtlijst gezet. Het kan gebeuren dat toegezegde aanmeldplaatsen in rangorde veranderen indien er tussentijdse plaatsingen zijn van broertjes/zusjes van de al aangemelde leerlingen.
In mei wordt de lijst gescreend en kunnen kinderen van de aanmeldlijst worden opgeroepen voor het volgende schooljaar. Ouders kunnen tussentijds uiteraard ook contact opnemen met de school over de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheid tot plaatsing.
Alleen de leerlingen die een plaats krijgen op onze school worden gebeld. De aangemelde ouder is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in zijn /haar contactgegevens. Bij een definitieve inschrijving vinden wij het belangrijk dat de ouders zorgen voor de overdracht van de informatie van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Tijdens het intake gesprek ontvangen de ouders het overdrachtformulier dat daarvoor bestemd is.